Missie

Invisor benadert de ruimtelijke omgeving als een dynamisch systeem. Invisor legt met de analyse van het ruimtelijk systeem de processen bloot die zich in deze omgeving af spelen en helpt daarmee opdrachtgevers om grip en regie op processen in de ruimtelijke omgeving te krijgen. Met als doel om de ruimtelijke omgeving beter te laten functioneren.

Met het weersbericht van gisteren het weer van morgen profeteren is verleden tijd: systeemanalyse geeft de mogelijkheid tot adequate prognoses. Hierdoor kunnen overheden en andere belanghebbenden in hun rol als regisseur zowel sociaal-economische vraagstukken doorzien als binnensteden en wijken/buurten beter laten functioneren. Tevens kan voor belanghebbenden waaronder commerciële partijen het functioneren van deelsystemen als wonen, zorg, bedrijvigheid, toerisme en economie op zich en in onderlinge samenhang in beeld worden gebracht.

Invisor zet lijnen uit om beoogde verbeteringen te bewerkstelligen en adviseert opdrachtgevers door reflectie, analyse en prognosticeren. Door monitoring wordt optimalisatie verkregen.

Voorbeelden van ruimtelijke vraagstukken zijn:

• Welke woningen zijn de komende jaren nodig, voor wie, hoeveel, waar, wanneer en welke woningtypen en woonvormen zijn gewenst?
• Hoe begeleid ik de verdichting van mijn stad, met voldoende oog voor de sociaal economische structuur, woningmarkt, leefbaarheid en mobiliteit.
• Hoe ziet ons stads DNA eruit en wat kan je hiermee om het stadscentrum beter te laten functioneren?
• Hoe krijg ik een zo volledig mogelijke onderbouwing van onze omgevingsvisie waardoor glashelder wordt welke ruimtelijke koers we de komende jaren moeten volgen?
• Wat is onze toeristische potentie en hoe kunnen we die verzilveren?